ODSETKI OD EMERYTURY POLICYJNEJ OBNIŻONEJ NA PODSTAWIE USTAWY DEZUBEKIZACYJNEJ

W związku z pozytywnym zakończeniem licznych postępowań sądowych przeciwko ZER o wypłatę emerytury w poprawnej i należnej policjantom wysokości, pojawiło się nowe zagadnienie prawne dotyczące możliwości dochodzenia odsetek ustawowych od świadczeń które policjanci bezprawnie nie otrzymywali przez lata.

Do tego zagadnienia stosuje się rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad wypłacania odsetek za opóźnienie w ustaleniu lub wypłacie świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z § 2. 1. odsetki wypłaca się za okres od dnia następującego po upływie terminu na ustalenie prawa do świadczeń lub ich wypłaty, przewidzianego w przepisach określających zasady przyznawania i wypłacania świadczeń – do dnia wypłaty świadczeń.  

Organ emerytalny niestety bezprawnie odmawia wypłaty policjantom należnych im odsetek liczonych od dnia wstrzymania wypłaty im emerytury w należnej i poprawnej wysokości!

Odmowa ta jest bezprawna i nieuzasadniona. Należy wskazać, iż odpowiedzialność organów rentowych istnieje nie tylko wtedy, gdy opóźnienie w przyznaniu lub w wypłacie świadczenia nastąpiło z winy tego organu, ale także wtedy, gdy takie opóźnienie jest skutkiem innych przyczyn od tego organu niezależnych (wyr. SA w Lublinie z dnia 30.01.2013 sygn. akt III Au 1147/12 LEX nr 1289785).

Podkreślić należy, że nie ma jeszcze utartej linii orzeczniczej co do emerytur policyjnych, jednakże mają do niej per analogia zastosowania przepisy dotyczące ZUS.

W podobnym tonie wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z 14 września 2007 r. (sygn. akt III UK 37/07) – odsetki przewidziane w art. 85 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych od kwoty świadczenia przyznanego wyrokiem sądu w sytuacji, gdy organ rentowy z naruszeniem prawa odmówił jego przyznania, powinny przysługiwać od upływu terminu, w którym organ rentowy powinien był wydać prawidłową decyzję uwzględniającą wniosek, po wyjaśnieniu okoliczności niezbędnej do jej wydania, a więc po przeprowadzeniu dowodów i po ich ocenie.

Warto również zacytować postanowienie Sądu Najwyższego w uzasadnieniu którego zostało wskazane, iż błędy wywołane wadliwym prawem z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz decyzje ostateczne uznane za bezprawne nie mogą stanowić dla ZUS ostatecznego usprawiedliwienia dla pozbawienia ubezpieczonych należnych im emerytur. Zasadnym byłoby przyjęcie zatem, że stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest nieprawidłowe, a żądanie wypłaty wstrzymanych świadczeń wraz z odsetkami winno być uwzględnione. Tak też uczyniono po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 19 października 1993 r. (sygn. akt. K 14/92) stwierdzającym niezgodność z Konstytucją art. 7 ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących zatrudnienia oraz zaopatrzenia emerytalnego (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 stycznia 2014 r. sygn. akt III UZP 3/13).

Przeprowadziliśmy symulację wysokości należnych odsetek za okres około 4 lat i różnych pomiędzy świadczeniem wypłacanym, a należnym  na kwotę około 3000,00 zł i według naszych wyliczeń odsetki należne wynoszą około 20.000,00 zł.

Dlatego warto występować do ZER o wypłatę odsetek za pełny okres od dnia wstrzymania wypłaty świadczeń emerytalnych do dnia wypłaty tych zaległości.

Oczywiście jak to miało miejsce w sprawach o ponowne przeliczenie należnego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy nasza kancelaria przygotowała specjalną ofertę wsparcia emerytowanych policjantów w walce o należne im emerytury.

Zapraszamy do kontaktu!

Pozdrawiamy,

Zespół Kancelarii Ł&W