Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach uchyla decyzję Komendanta Policji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, po rozpoznaniu skargi wniesionej przez naszą Kancelarię wydał korzystny wyrok dla naszego klienta, którego reprezentujemy PRO BONO, na mocy którego uchylił decyzje organu I i II Instancji w przedmiocie odmowy ponownego przeliczenia i wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy.

Korzystne rozstrzygnięcia stanowią potwierdzenie prezentowanego przez prawników naszej Kancelarii stanowiska, iż funkcjonariuszom Policji, którzy odeszli ze służby po 19 października  2001 roku należy się ekwiwalent pieniężny za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego, który  ustala się w wysokości 1/21 części miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym należnego policjantowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym.