Wojewódzkie Sądy Administracyjne uchylają decyzje organów Policji.

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 30 października 2018 r. sygn. akt K 7/15 uznał art. 115a ustawy o Policji w zakresie, w jakim ustala wysokość ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego w wymiarze 1/30 części miesięcznego uposażenia za niezgodny z art. 66 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 zdanie drugie Konstytucji RP.

W konsekwencji wielu funkcjonariuszy Policji, którzy zwolnili się ze służby przed 30 października 2018 roku złożyło wnioski do właściwych jednostek Policji o ponowne przeliczenie i wypłatę należnego ekwiwalentu za  niewykorzystany urlop wypoczynkowy zgodnie z treścią art. 115a ustawy o Policji.

Organy Policji do dnia 1 października 2020 roku odmawiały wydania decyzji powołując się na brak przepisów wykonawczych w zakresie przelicznika  z jakim ma być wyliczany należny funkcjonariuszom ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy.

Dnia 1 października 2020 r. weszła bowiem w życie ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (opublikowana w dniu 18 września 2020 r., Dz. U. z 2020 r. poz. 1610) zmieniająca art. 115a ustawy o Policji poprzez nadanie mu brzmienia: „Ekwiwalent pieniężny za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego ustala się w wysokości 1/21 części miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym należnego policjantowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym.”

Po wejściu w życie powyższej ustawy właściwi Komendanci Policji masowo zaczęli wydać decyzje odmawiające ponownego przeliczenia należnego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy powołując się na art. 9 ustawy nowelizującej z dnia 14 sierpnia 2020 r. zgodnie z którym art. 115a ustawy o Policji w brzmieniu znowelizowanym stosuje się do spraw dotyczących wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy wszczętych i niezakończonych przed dniem 6 listopada 2018 r. oraz do spraw dotyczących wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy policjantowi zwolnionemu ze służby od dnia 6 listopada 2018 r.

W tym miejscu podkreślić należy, iż stanowisko organu jest błędne, bowiem w orzecznictwie nie budzi wątpliwości, że pozbawienie przez Trybunał Konstytucyjny danej normy prawnej domniemania jej konstytucyjności powoduje wyeliminowanie tej normy od początku jej obowiązywania. Oznacza to usunięcie danej normy prawnej z przepisu, a konkretnie w niniejszej sprawie oznacza, że ułamek 1/30, zaniżający policjantowi wysokość należnego ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop, nie istniał już od daty jego wejścia w życie. Jedynym środkiem uznawanym za ograniczenie czasowego oddziaływania wyroków Trybunału Konstytucyjnego jest określenie przez Trybunał innego terminu utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego niż data ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw (art. 190 ust. 3 Konstytucji RP), jednak tego środka Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 30 października 2018 r., sygn. akt K 7/15 nie zastosował.

Powyższe stanowisko podzielają także Wojewódzkie Sady Administracyjne, które uwzględniają skargi zwolnionych funkcjonariuszy i uchylają decyzje Komendantów Policji obu instancji.

W konsekwencji wszyscy funkcjonariusze Policji, którzy odeszli ze służby po 19 października 2001 roku, a którym został wypłacony ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy według przelicznika 1/30 mogą złożyć wniosek o ponowne przeliczenie i wypłatę należnego ekwiwalentu. Wbrew bowiem stanowisku Policji roszczenie się nie przedawniło. Przedawnienie następuje bowiem z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia

W tym miejscu wskazuję, iż nasza Kancelaria pomaga Pro bono zwolnionym funkcjonariuszom Policji w kompleksowym dochodzeniu należnego im ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy, dlatego zapraszamy wszystkich pokrzywdzonych funkcjonariuszy Policji do kontaktu.