JAK UZYSKAĆ ODSZKODOWANIE ZWIĄZANE Z HAŁASEM LOTNICZYM?

 

W pierwszej kolejności należy przenalizować przepisy uchwały wprowadzającej Obszar Ograniczonego Użytkowania. W uchwałach tych najczęściej wprowadzane są dwie strefy, a ich przepisy przewidują odrębny charakter ograniczeń, które nakładane są na nieruchomości znajdujące się w każdej z nich.

Po określeniu czy Twoja nieruchomość znajduje się w Obszarze i którą strefą jest objęta musisz zadecydować o kolejnych krokach. Powinieneś bowiem wybrać sposób postawienia Twojego roszczenia w stan wymagalności. Możesz to uczynić na drodze wezwania, zawezwania lub zawezwania do próby ugodowej, jednak musisz pamiętać o szczególnych wymaganiach formalnych przypadających dla każdej z tych form.

Warto również przeanalizować czy lotnisko nie przewiduje specjalnej procedury koncyliacyjnej lub ugodowej, do której możesz przystąpić przy spełnieniu określonych warunków, jednak musisz mieć na uwadze choćby przewidywaną kwotę, jaką możesz uzyskać na drodze postępowania sądowego, by podjąć racjonalną decyzję.

W przypadku kiedy zdecydujesz się pominąć etap ugodowego sposobu rozwiązania sporu ze względu na niesatysfakcjonującą Cię propozycję, powinieneś skierować sprawę do sądu powszechnego. Po ustaleniu właściwości sądu zarówno ze względu na właściwość miejscową, jak i właściwość rzeczową możesz wnieść pozew o zapłatę. Na pozew nałożone są szczególne wymogi formalne, które powinien on spełniać. Pozew należy również opłacić. Wysokość tej opłaty zależy od sposobu w jaki określisz roszczenie. Nadto w celu osiągnięcia korzystnego rozstrzygnięcia wszczynanego sporu, musisz powołać odpowiednie środki dowodowe.

Podczas procesu strona przeciwna na pewno nie będzie bierna. Musisz skutecznie odpierać argumentację i zarzuty kierowane przez przeciwnika. Praktycznie nieodłącznym elementem procesu o odszkodowanie związanego z hałasem lotniczym są opinie biegłych. Najczęściej opinie te są wykonywane przez specjalistów z zakresu wyceny nieruchomości, budownictwa czy akustyki. Stronie przeciwnej przysługuje szereg uprawnień pozwalających na zwalczanie i kwestionowanie rozmiaru szkody i wspomnianych opinii, z tego względu musisz być przygotowany na aktywne uczestnictwo w sporze.

Musisz również prawidłowo określić datę wymagalności roszczenia ze względu na roszczenie akcesoryjne, jakim są odsetki.

Praktycznie wszystkie sprawy o odszkodowanie w związku z wprowadzeniem Obszaru Ograniczonego Użytkowania kończą się dopiero na etapie II. instancji. Oznacza to, iż od wyroku sądu wnoszona jest apelacja do sądu wyższego rzędu.

Nasza Kancelaria, specjalizująca się w profesjonalnym prowadzeniu sporów, dzięki umiejętnościom i doświadczeniu specjalistów, przeprowadzi całe postępowania za Ciebie. Zadbamy o racjonalne gospodarowanie kosztami, które wcale nie muszą być wysokie, jeśli posiada się wiedzę w jaki sposób ich uniknąć. Z nami zmaksymalizujesz szansę na pozytywny dla Ciebie wynik.